de ultieme gids voor dagverslagen in de bouw

De Ultieme Gids voor Dagverslagen in de Bouw

In veel bouwbedrijven maken werfleiders of ploegbazen een dagverslag.

Dit wordt gedaan om een overzicht te hebben op de huidige activiteiten, de voortgang van de werken, gepresteerde uren, gebruikte materialen en eventuele vertragingen of incidenten.

Als je regelmatig een daginspectie en dagverslag overslaat omdat je er bv geen tijd voor hebt, loop je een hoger risico dat:

 • kleine problemen uitgroeien tot grote problemen, omdat ze niet op tijd worden opgemerkt
 • je verantwoordelijk wordt gesteld voor vertragingen die buiten jouw controle liggen
 • het fout loopt in de communicatie tussen alle betrokken partijen
 • facturen geprotesteerd worden
 • er veiligheidsproblemen ontstaan

Misschien denk je: “OK, maar onze bouwprojecten staan vaak onder enorme tijdsdruk, hoe verwacht je dat we tijd vrijmaken voor dagverslagen?”

Of: “Dat ene dagverslag zal het verschil nu ook niet maken.”

En hoewel dat waarschijnlijk klopt, kunnen vele kleine risico’s samen plots uitgroeien tot een heel groot probleem.

Op lange termijn kan laksheid bij het uitvoeren van werfinspecties en het opstellen van dagverslagen ernstige gevolgen hebben: ongevallen, fouten, misverstanden, rechtszaken, enzovoort.  Dit heeft natuurlijk een negatieve impact op de uitstraling en op de winstgevendheid van jouw bedrijf.

Werfinspecties en dagverslagen kunnen misschien overbodig en saai lijken, en op korte termijn nooit dringend, ze verhogen op lange termijn wel je winstgevendheid.

In dit artikel lees je waarom dagverslagen zo belangrijk zijn en hoe je eraan begint.


Artikeloverzicht


Wat is een dagverslag in de bouwsector


Dagverslagen – ook wel dagverslag bouw, dagrapporten, dagelijks bouwverslag, verslag voortgang der werken genoemd – zijn een belangrijk werkdocument om een project in goede banen te leiden, en om te waken en communiceren over de voortgang, problemen, budget en de veiligheid op de werf.

In een dagverslag worden typisch volgende zaken geregistreerd:

 • weersomstandigheden
 • het aantal gewerkte uren
 • uitgevoerde taken
 • geleverde materialen
 • veiligheidsopmerkingen
 • mogelijke vertragingen

Als je met dagverslagen werkt, speel je kort op de bal, en dat bespaart je heel wat tijd én geld. Zo kan je bijvoorbeeld:

 • kleine problemen meteen observeren en bijsturen, en zo vermijden dat ze uitgroeien tot grote problemen die dure oplossingen vergen
 • zorgen voor een duidelijke communicatie tussen alle betrokken partijen, waardoor misverstanden en vertragingen vermeden kunnen worden
 • sneller inspelen op veiligheidsrisico’s
 • een overzicht geven, aan de opdrachtgever, van de gepresteerde uren en gebruikte materialen.

Indien nodig vormen de dagverslagen een belangrijk bewijsstuk in geval van discussies en conflicten.


Waarom zijn dagverslagen belangrijk


dagverslagen in de bouw helpen communicatieproblemen en veiligheidsproblemen voorkomen

Verslagen helpen om bouwprojecten te documenteren waardoor deze transparanter worden. Bovendien helpen ze communicatieproblemen en veiligheidsrisico’s voorkomen en bieden ze een bescherming in het geval van rechtszaken.

Dit zijn de voordelen in detail:

1. Voorkomen van vertragingen en andere problemen

Als bouwprojecten moeizaam verlopen is dat vaak wegens slechte communicatie en samenwerking. Er zijn veel mensen en bedrijven betrokken bij bouwprojecten, en dat brengt een risico op misverstanden, fouten en vertragingen met zich mee.

Dagverslagen kunnen deze risico’s helpen verminderen omdat observaties die worden gedocumenteerd gemakkelijker kunnen worden gedeeld met alle partijen. Zo begrijpen alle partijen niet alleen beter wat er moet gebeuren, maar wordt ook voorkomen dat kleine problemen groter worden.

2. Versterken van klantrelaties

Wat betreft de relatie met je klanten kunnen dagverslagen je op verschillende manieren helpen:

 • Ze zorgen voor transparantie in je activiteiten.
 • Ze zijn een manier om de voortgang aan te tonen.
 • Ze helpen de klant om het proces beter te begrijpen.

Stel bijvoorbeeld dat je klant je vraagt waarom het zo lang duurt om een verwarmingssysteem te installeren. Dagverslagen geven de klant dan een overzicht van de tijdsduur van de verschillende stappen in de installatie. Hierdoor begrijpen opdrachtgevers beter waarom ze geduld moeten oefenen.

Als je dagelijkse of wekelijkse verslagen naar je klant stuurt met je activiteiten (inclusief gebruikte materialen, gewerkte uren enz.) dan zal de klant er ook meer op vertrouwen dat je goed werk levert.

Vertaling: Je klanten zullen sneller bereid zijn om je facturen zonder morren te betalen.

3. Veiligheid op de werf

Werfleiders zijn als eerste op een werf en vertrekken als laatste op een werf. Ze werken samen met alle betrokken partijen en kennen de veiligheidsrisico’s op een werf.

Een dagverslag met meldingen van veiligheidsobservaties en risico’s helpt bouwbedrijven snelle gerichte acties en maatregelen te ondernemen zodat de veiligheid op de werf voor iedereen maximaal gegarandeerd kan worden.

4. Helpen bij het oplossen van conflicten

Bundel vaststellingen, opmerkingen, beslissingen en afspraken altijd in dagverslagen.  Als de bouwheer, klant of hoofdaannemer een factuur betwist, dan blijken die dagverslagen ineens goud waard. Met ondertekende dagverslagen kan je niet alleen het aantal gewerkte uren aantonen maar bijvoorbeeld ook de gebruikte materialen, of vertragingen door late leveringen of slechte weersomstandigheden.

Daarom zou je je verslagen altijd zo gedetailleerd mogelijk moeten maken, inclusief foto’s, en moet je je klant vragen om elk verslag te ondertekenen. Mocht het ooit nodig zijn dan kun je ze zelfs gebruiken voor de rechtbank (daarover hieronder meer).

Zelfs al heb je een goede relatie met je klant, toch mag je nooit denken dat een rechtszaak niet tot de mogelijkheden behoort. Als het management of medewerkers bij de klant veranderen dan vervalt elke mondelinge overeenkomst. Zonder dagverslagen zouden nieuwe teamleden niet weten wat er werd besproken en afgesproken, en dat kan conflicten veroorzaken.

Uiteindelijk moeten dagverslagen bijdragen aan een betere kwaliteits- en risicobeheersing.  Maak je van dagverslagen een prioriteit, dan kun je rekenen op lagere kosten, minder risico’s en een betere projectuitvoering.

5. Budget en planning

De uitgevoerde werkzaamheden en moeilijkheden op een werf noteren in een dagverslag helpt bouwbedrijven om de algemene voortgang van de projecten nauwgezet op te volgen en naast de vooropgestelde interne planning en budgetten te leggen.

Het dagrapport – met informatie over de voortgang, vertragingen, meerwerken en meer – wordt op die manier ook gebruikt voor het bijsturen van de plannen, en voor de opmaak (en controle) van de facturen en budgetten.

Zonder deze informatie vaar je blind: je weet niet of je de juiste richting uitgaat, laat staan of je op tijd en zonder kleerscheuren zult aankomen.

6. Goede communicatie is een win-win-situatie

Bij het een bouwproject zijn heel wat partijen betrokken, zowel intern als extern (andere aannemers, opdrachtgever, architect).

Hoe meer mensen, hoe groter het risico op misverstanden of miscommunicatie met kostbare fouten of frustrerende vertragingen als gevolg.

Informeren en communiceren over de voortgang en moeilijkheden op een werf aan de hand van uniforme, duidelijke dagverslagen zijn de sleutel tot goede communicatie en samenwerking.

Een dagverslag vormt de brug tussen de mensen op de werf enerzijds, en de collega’s die ondersteuning bieden vanop kantoor of externe partijen anderzijds.


Best practices voor het maken van dagverslag


tips bij het opstellen van een dagverslag in de bouw

1. Gebruik een checklijst

Een dagverslag, het woord zegt het al, wordt elke werkdag opgemaakt. Om ervoor te zorgen dat je de dagelijkse inspectie telkens weer goed en nauwkeurig doet en niets vergeet te controleren, is een checklijst het perfecte hulpmiddel.

Zonder checklijst is het voor het menselijk brein gemakkelijk om zaken te vergeten. Als je iets doet wat verschillende stappen inhoudt, dan is het risico groot dat je er een of twee vergeet. Je wordt bijvoorbeeld onderbroken door een collega of door je telefoon, en je vergeet waar je mee bezig was. Dankzij een checklijst weet je exact wat je al voltooid had, en pik je direct de draad weer op.

Bij een dagverslag moeten dagelijks steeds dezelfde zaken gecontroleerd worden, waardoor het zinvol is om deze zaken in een checklijst te gieten.

Tijdens je dagelijkse rondgang vink je de punten van de checklijst af en voeg je tekst en foto’s toe. Het resultaat van dergelijke inspectie is het dagverslag.

gebruik een checklijst bij het opstellen van dagverslagen

2. Maak voldoende foto’s

Eén foto zegt meer dan duizend woorden.

Om weer te geven wat de stand der werken is, of welke activiteiten bezig zijn: neem een foto zodat iedereen het in één opslag gewoon kan zien wat er gaande is. Lange teksten (die vaak hetzelfde zeggen als een eenvoudige foto) worden veel minder gelezen.

Om een bepaald concreet probleem of onveilige situatie weer te geven: neem foto’s en voeg een duidelijke pijl of cirkel toe. Iedereen die het verslag opent zal deze foto’s (in tegenstelling tot lange stukken tekst) gezien en verwerkt hebben, zodat er naar gehandeld kan worden.

Mensen lezen niet graag tekst. Een foto met een pijl of cirkel die heel duidelijk een probleem in kaart brengt is veel effectiever.

Hou voor de rest je verslag zo leesbaar mogelijk door klare taal te gebruiken. Gebruik geen moeilijke termen. Zorg voor beknopte en heldere beschrijvingen die iedereen kan begrijpen.

Lees deze blogpost over het nemen foto’s op de werf

3. Maak melding van vertragingen

Als activiteiten vertraagd zijn of gestaakt worden moet dit samen met de oorzaak worden genoteerd (bv. wegens weersomstandigheden of een ongeval).  Noteer elke dag dat er vertraging is in het dagsverslag van die dag, anders lijkt het alsof de vertraging slechts één dag heeft geduurd.

4. Wees voldoende gedetailleerd

Al te vaak worden verslagen opgesteld zonder de datum en de weersomstandigheden te noteren, of zonder projectdetails of een algemene beschrijving van de uitgevoerde werken.

Zo’n onvolledig verslag is onvoldoende om met andere partijen te communiceren en het kan ook niet worden gebruikt bij betwistingen of rechtszaken. Vergeet niet dat voortgangsverslagen de dagelijkse activiteiten moeten weergeven, en niet enkel de momenten wanneer er problemen zijn.

Voor elke opmerking zijn er details die je kan toevoegen om het punt nog duidelijker te maken. Je kan de locatie van de opmerking toevoegen op een grondplan, je kan een opmerking toewijzen aan een specifieke collega, partij of bedrijf, je kan een deadline toevoegen, de volgende te ondernemen stappen …

Wees consistent en voeg relevante informatie toe aan elk punt. Als je communicatie helder is en alle partijen weten wat de exacte situatie is of wat er van hen wordt verwacht, is er achteraf geen reden voor discussie.

5. Laat het verslag ondertekenen

Laat het dagverslag indien mogelijk aftekenen door de klant, projectmanager of andere verantwoordelijken. Dit verhoogt de status van deze verslagen en zal er bijgevolg voor zorgen dat deze betrokken partijen hier voldoende belang aan hechten, en dat er bovendien nog minder onduidelijkheid kan zijn in geval van discussies en conflicten.

Om de integriteit van de rapportering niet in gevaar te brengen mag je uiteraard geen wijzigingen aanbrengen na de ondertekening.

6. Maak en verstuur het verslag zo snel mogelijk

Herinneringen vervagen snel en de actualiteit wordt snel ingehaald. Hoe korter de tijd tussen de gebeurtenis en het noteren ervan, hoe accurater het verslag zal zijn. Verstuur de dagverslagen onmiddellijk na opmaak en vermijd vertraging tussen opmaak en verzending waardoor de inhoud van het verslag actueel blijft.

verzend je veiligheidsverslag zo snel mogelijk

7. Maak jouw dagverslagen rechtsgeldig

Zoals hierboven opgemerkt zijn dagverslagen vaak het belangrijkste bewijsstuk in rechtszaken over contractuele verplichtingen. Het probleem is dat ze niet altijd toelaatbaar zijn.

Naast het laten ondertekenen van dagverslagen door de klant, zou je ook deze richtlijnen van advocatenkantoor Corwin & Corwin moeten volgen:

De meest gebruikelijke reden voor de ontvankelijkheid van verslagen (vaak de enige reden) is dat de verslagen als een regelmatig bijgehouden bedrijfsactiviteitenregister worden beschouwd van de partij die ze als bewijs aanbiedt. (…) Om te voorkomen dat tijdens een rechtszaak wordt geoordeeld dat aan deze bewijsvereisten niet werd voldaan, wijst u best een werfleider of ploegbaas aan die ter plaatse is om elke dag een verslag op te stellen.

Verzamel op het einde van elke werkdag (of met regelmatige tussenpozen) de verslagen van de verschillende verantwoordelijken en klasseer ze per project in uw kantoor. Zorg ervoor dat er voor elke dag dat u op de werf aanwezig was een verslag bestaat en dat dit volledig en correct werd ingevuld. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, los deze dan onmiddellijk op.


De bouwstenen van een dagverslag


Bij de ontwikkeling van ArchiSnapper hebben we met verschillende bouwbedrijven gesproken over hoe ze dagverslagen beheren.

Het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat dat we veel verschillende sjablonen en benaderingen hebben gezien voor het maken van dag- of weekverslagen.

We zien echter vaak ook dezelfde elementen terugkomen bij de meeste verslagen. En deze willen we graag met je delen.

Het is geen rocket science, gewoon een handig overzicht van de belangrijkste bouwstenen van een dagverslag:

 1. Algemene gegevens over project en verslag: De projectnaam, projectnummer, project adres, datum en uur van het verslag, naam verslaggever, verslagnummer enz. Door deze informatie op te nemen kan iedereen meteen zien over welk project het gaat. Deze gegevens helpen ook als je een oud verslag moet terugvinden in je archieven.
 2. Weersomstandigheden: Veranderende weersomstandigheden, zoals sneeuw, regen of hitte kunnen vertragingen veroorzaken (bijvoorbeeld bij het storten van betonplaten). Ze kunnen ook een negatieve impact hebben op de arbeidsproductiviteit en het risico op ongevallen verhogen.
 3. Gewerkte uren: Het aantal arbeiders op de werf, het aantal gewerkte uren en hun taken. Dit is belangrijk om acheraf discusses over facturen voor gepresteerde uren te vermijden.
 4. Gebruikte en ontvangen materialen: Welke belangrijke materialen (of materieel) werden gebruikt of ontvangen en welke werden niet ontvangen en veroorzaken vertragingen.
 5. Taken in uitvoering en voltooid: In welke mate werden taken uitgevoerd (bv. betongieten 70% voltooid), welke taken zijn in uitvoering (gedocumenteerd met foto’s), en welke taken zijn voltooid.
 6. Mogelijke risico’s, problemen, vertragingen: Alles wat het vermelden waard is, en alles wat andere partijen moeten weten of moeten naar handelen (bv. een vertraging van een andere aannemer waardoor jij nog niet kan beginnen). In geval van specifieke problemen, vergeet geen foto’s toe te voegen zodat iedereen het exacte probleem kan zien.
 7. Veiligheidsobservaties en ongevallen: Alle veiligheidsrisico’s en -observaties, opnieuw met foto’s. Als er toch ongevallen gebeuren kan het dagverslag je beschermen tegen aansprakelijkheid. Bij ongevallen noteer je wie erbij betrokken was, waar en wanneer het is gebeurd, welke impact het had op het werk, en je voegt indien mogelijk foto’s toe van het incident.
 8. Disclaimer: Misschien lijkt dit onnozel, maar het is niet onbelangrijk! Bescherm jezelf tegen mogelijke rechtszaken. Het opnemen van een standaard boilerplate tekst in elk verslag, bespaart je vroeg of laat veel moeite, tijd en geld. Bv iets als “De mededeling per email geldt als bewijs van verzending. Afwezigheid van reactie binnen de 7 werkdagen geldt als definitieve aanvaarding.”

Wil je graag alle details kennen over elk van bovenstaande elementen?

Lees deze blogpost en kom alles te weten over de essentiële bouwstenen van een dagverslag.

En hier kan je een voorbeeld dagverslag vinden, opgemaakt met ArchiSnapper.


Dagverslagen opstellen met je smartphone of tablet


Als je nu nog aan het lezen bent, dan begrijp je ongetwijfeld hoe belangrijk het is om gedetailleerde en duidelijke dagverslagen te maken.

Maar een uur per dag spenderen aan het opstellen en versturen van een dagverslag? Daar heeft niemand zin in.

Bovendien kan het moeilijk zijn om op basis van gekrabbelde notities na een lange werkdag nog een goed verslag te maken met alle specifieke opmerkingen, activiteiten, vertragingen, leveringen en weersomstandigheden.

Het is dan ook geen geheim dat veel werfleiders, ploegbazen en toezichters die dagverslagen erg lastig vinden. Notities nemen met pen en papier op de werf, vervolgens op kantoor of in de werfkeet alles in Word of Excel overschrijven, de foto’s overzetten van de smartphone naar de PC om ze vervolgens in te voegen in het verslag, worstelen met de layout in Word … wat een gedoe.

Gelukkig zijn er vandaag andere, betere manieren om dit te doen.

Met een digitale tool kan je gemakkelijk met jouw smartphone of tablet meteen op de werf een checklijst overlopen, foto’s invoegen en annoteren, en de nodige tekst toevoegen of inspreken, om het vervolgens met één klik naar alle betrokken partijen te verzenden.


De voordelen van digitale dagverslagen


Met een app voor dagverslagen, ben je verlost van die hele rompslomp met dagverslagen.

Door op de werf meteen via smartphone of tablet de nodige informatie zoals tekst, foto’s, annotaties en meer in te geven, staat het verslag klaar bij het verlaten van de werf.

Digitale werf; Dagverslagen opstellen met je smartphone of tablet

Maar er is meer, we zetten hieronder de grootste voordelen van het digitaliseren van dagverslagen en werfopvolging in het algemeen voor jou op een rij.

1. Alle informatie is centraal beschikbaar

Door de digitalisatie van je verslagen maak je alle gegevens gestructureerd en doorzoekbaar: met digitale dagverslagen heb je een gebruiksvriendelijk en uniform ‘archief’ van je punten en verslagen.

Je kan al je opmerkingen gemakkelijk opzoeken, bewerken, filteren, sorteren, groeperen en delen met andere partijen. Wil je een lijst trekken van alle uitgevoerde meerwerken voor project X of een lijst van alle veiligheidsobservaties, over alle werven heen? Geen probleem!

Alle foto’s en plannen worden ook veilig en centraal bewaard, en staan niet verspreid over verschillende camera rollen, mailboxen, of whatsapp berichten.

2. Betere teamsamenwerking

Doordat alle collega’s samenwerken in dezelfde cloud toepassing, kunnen ze gemakkelijk op dezelfde projecten werken of projecten overnemen als een collega afwezig is. Indien nodig kunnen met 1 klik meerdere verslagen samengevoegd worden tot één verslag.

Daarnaast zorgt digitalisering voor uniforme dagverslagen met dezelfde structuur en layout voor alle collega’s.

3. Werk met grondplannen

Je hebt op een heel eenvoudige manier steeds toegang tot al jouw documenten en plannen per project, wanneer en waar je ze ook nodig hebt (smartphone, tablet, laptop).

Indien dit handig is kan je andere partijen exact tonen waar een probleem zich situeert door genummerde locatie pointers aan te duiden op een grondplan.

Of annoteer en schets op een plan voor verdere verduidelijking.

annoteer op een plan om wijzigingen duidelijk weer te geven - ArchiSnapper

4. Gebruik voice to text

Je stem gebruiken voor het maken van je dagverslagen is niet meer iets van de toekomst. Bijna op elke device is voice to text standaard beschikbaar.

De spraaktechnologie maakt het noteren van punten op de werf nog eenvoudiger en sneller. Jij spreekt, de tekst rolt eruit.

Bekijk deze korte video, je zal verbaasd zijn hoe goed het werkt. Een aanrader!

5. Verslagen digitaal handtekenen en verzenden vanop de werf

Ben je klaar met je rondgang of werfbezoek en heb je geen naverwerking meer nodig op kantoor? Je dagverslag is meteen klaar en beschikbaar. Ja kan het nakijken, laten handtekenen door de betrokken partijen, en versturen, allemaal rechtstreeks vanop de werf.


Hoe kies je een app voor dagverslagen


Nu we je overtuigd hebben dat je een app nodig hebt voor je dagelijkse verslagen, zijn dit vijf zaken waar je op moet letten:

1. Eenvoud

Minder is meer. In eerste instantie laat je je misschien verleiden door een app met veel functies, formulieren en uitgebreide configuratie mogelijkheden. Maar denk eraan dat je 90% van de tijd slechts 10% van de mogelijkheden van de app zult gebruiken. Je hebt een snelle en eenvoudige manier nodig om observaties te documenteren en te combineren met foto’s.

Hoe minder knoppen en functies, hoe kleiner het risico op bugs, problemen of misverstanden, en hoe groter de kans dat iedereen in je team de app op een gestandaardiseerde manier gaat gebruiken zonder al te veel frustraties.

2. Offline werking

Er zijn zo van die momenten dat je internet het even niet doet. Denk maar aan een slecht of niet werkende Wifi, een slechte 4G-dekking of betonnen kelders.

Zorg er dus voor dat je app ook offline werkt, zodat je tenminste foto’s kunt nemen en observaties kunt noteren zonder internetverbinding.

3. Cloudopslag

Je wilt niet al je dagverslagen kwijtraken als je telefoon wordt gestolen of defect raakt. Daarom moet de software over een online account beschikken waar data kan worden gesynchroniseerd en veilig opgeslagen worden, en waar meerdere collega’s kunnen samenwerken op dezelfde gegevens.

4. Compatibiliteit

Het lijkt vanzelfsprekend, maar je app moet natuurlijk zowel op je computer als op je telefoon werken.

We horen van veel aannemers dat ze liefst hun smartphone gebruiken op de werf (om foto’s en nota’s te nemen) maar dat ze hun verslag daarna online afwerken op hun computer.

Tip: Koop geen Windows 10-telefoon. Microsoft heeft de ontwikkeling van software en functionaliteiten voor deze toestellen stopgezet.

5. Voldoende functies

Je app is dus best zo eenvoudig mogelijk, maar dient wel deze essentiële functies te bevatten:

 • Notities maken door deze te typen op je telefoon, tablet of computer OF door deze te dicteren in een spraak-naar-tekst-toepassing
 • Foto’s nemen en bijschriften toevoegen
 • Tekenen en schetsen op foto’s
 • Handtekeningen registreren
 • Verslagen en items automatisch nummeren
 • Dagverslagen creëren in pdf-formaat met je eigen logo en huisstijl
 • Dagverslagen in pdf-formaat naar alle betrokken partijen sturen vanop de app of via de online account (PC)
 • Gegevens automatisch archiveren en er een back-up van maken
 • Checklijsten maken en gebruiken

De #1 app voor dagverslagen


Eenvoudige app voor dagverslagen

In 2012, ontwikkelden we ArchiSnapper. Een gebruiksvriendelijke, maar krachtige applicatie die speciaal is ontworpen voor het maken van werfverslagen, opleververslagen en samenwerking in de bouw.

Vandaag genereren meer dan 10.000 gebruikers automatisch hun professionele verslagen, rechtstreeks op de werf, bestaande uit de bovengenoemde componenten.

Met je tablet of smartphone en onze verslagen-app, is het maken van een dagverslag een fluitje van een cent.

Dus, hoe werkt ArchiSnapper? Met jouw smartphone of tablet op de werf:

 • Vul de status van de werf en weersomstandigheden in
 • Overloop je checklijst
 • Tijp of dicteer – via spraaktechnologie – alle te vermelden punten zoals uitgevoerde werken, gebruikte materialen en meer.
 • Neem foto’s, voeg een bijschrift toe, of annoteer je foto met een cirkel of pijl.
 • Laat het verslag ondertekenen door de projectmanager, bouwheer of klant en verstuur het.

Nadien kan je het verslag nog ten alle tijde bekijken in je online cloud account, samen met de getekende versies en de personen naar wie het werd verzonden.

En het beste is dat je niet tot het einde van de dag moet wachten om deze informatie in te vullen. Je kunt je verslag maken terwijl je aan het werk bent. Zie je bijvoorbeeld een risico, dan neem je een foto en maak je meteen een notitie in je verslag.

Gedaan met het ontcijferen van gekrabbelde notities, het overtypen, het kopiëren van foto’s naar je computer en het gedoe met het opmaken van Word of Excel documenten! Met één druk op de knop wordt je dagverslag automatisch gegenereerd in pdf-formaat – klaar om onmiddellijk te versturen naar alle betrokken partijen.

In deze video legt Jeroen De Paepe uit hoe ArchiSnapper werkt:

Werfopvolging automatiseren

ArchiSnapper is meer dan een app voor dagverslagen. ArchiSnapper automatiseert ook een aantal taken met betrekking tot de werfbezoeken, werfopvolging, en werfadministratie waardoor er vrij tijd komt voor andere dingen.

Binnen ArchiSnapper zijn bijvoorbeeld ook volgende opties beschikbaar:

 • foto’s nemen met de app, los van de dagverslagen, en deze automatisch syncen naar jouw dropbox, google drive of server
 • aanwezigheidsregistratie via checkin@work
 • werfbezoeken plannen en bekijken op een kaart
 • documenten online opvragen en goedkeuren
 • een verslag van (voorlopige) oplevering maken
 • punten delen met betrokken partijen en hen feedback laten geven wanneer iets opgelost is
 • integraties met andere softwarepaketten

Uren tijdwinst

ArchiSnapper gebruikers geven aan dat de app hen minstens 1 uur werk per verslag bespaart en dus al snel meerdere uren per week.

Tijd die ze nu kunnen besteden aan nuttig werk in plaats van het worstelen met verslagen en foto’s. Tijd om vroeger te stoppen met werken, de kinderen op te halen, extra te sporten of af te spreken met familie en vrienden.

Neem een kijkje in een voorbeeldverslag

Ben je benieuwd hoe een dagverslag gemaakt met ArchiSnapper eruit ziet?

We dachten wel dat je dit leuk zou vinden, klik op deze link voor het volledige voorbeeldverslag.

Om te illustreren dat er een grote verscheidenheid aan lay-out instellingen is, hebben we ook eens hetzelfde dagverslag gemaakt met een paar andere lay-out settings:

 • 1 kolom in plaats van 3 kolommen
 • verschillend lettertype en status symbolen
 • groter formaat van foto’s
 • meer witruimte in de opmerkingen-tabel
 • geen contacten-tabel

Bekijk hier het resultaat.

En, vind je het leuk, wat je ziet? Probeer ArchiSnapper gratis uit en spaar uren tijd uit bij het maken van dagverslagen!

Tip: Bekijk deze help doc over het maken van dagverslagen met ArchiSnapper

Ervaringen van ArchiSnapper gebruikers

Een grote verscheidenheid aan bouwbedrijven wereldwijd gebruikt ArchiSnapper voor hun dagverslagen en werfopvolging. Bekijk hier wat ze te zeggen hebben over ArchiSnapper.


Lees ook:


Heb je na het lezen van dit artikel vragen, of test je ArchiSnapper zelf graag eens uit? Mail ons via support@archisnapper.com.

(Visited 863 times, 1 visits today)