de ultieme gids voor veiligheidsinspecties

Veiligheidsverslagen- en inspecties: de ultieme gids

Voor bouwprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, waar meer dan één aannemer werken uitvoert, wordt een veiligheidscoördinator aangesteld. Dit is bij wet verplicht en de reden van veiligheidscoördinatie op werven zijn de hoge ongevalcijfers in de bouwsector.

Jaarlijks doen er zich duizenden ongevallen voor in de bouwsector, en dit voornamelijk wanneer er meerdere aannemers gelijktijdig aan het werk zijn op eenzelfde werf. Veiligheidscoördinatie moet ervoor zorgen dat de veiligheid van alle partijen op de werf gegarandeerd wordt.

De veiligheidscoördinator bezoekt het bouwproject regelmatig, vooral tijdens cruciale fases van het bouwproces (bv afbraak en hoogtewerken). Tijdens een werfbezoek worden de tekortkomingen genoteerd in een verslag dat aan alle betrokken partijen wordt overgemaakt.

Bouwbedrijven die een VCA certificaat willen halen of behouden zijn eveneens bij wet verplicht om op regelmatige basis (bijvoorbeeld: 1 keer per maand per werf) veiligheidsinspecties uit te voeren, op basis waarvan inspectieverslagen gegenereerd worden.

Een overzichtelijk veiligheidsverslag waarin alle betrokken partijen duidelijke instructies kunnen vinden over wat hen te doen staat, is cruciaal om risico’s en arbeidsongevallen te vermijden.

In dit artikel delen alles wat je moet weten over het waarom, het hoe, en de inhoud van een professioneel veiligheidsverslag.

Lets go!


Artikeloverzicht


Wat is een veiligheidsverslag


Veiligheidsverslagen – ook wel verslag veiligheidsinspectie, verslag veiligheidscoördinatie, pv coördinatievergadering, verslag veiligheid-en gezondheidsinspectie, of verslag werfplekinspectie genoemd – worden gebruikt voor het documenteren en delen van veiligheidsopmerkingen-en adviezen die gemaakt worden tijdens regelmatige werfinspecties.

Nadat je klaar bent met je werfinspectie en veiligheidsverslag, stuur je het door naar alle betrokken partijen. Typisch wijs je opmerkingen, adviezen met veiligheidsmaatregelen, foto’s, verantwoordelijkheden en deadlines toe, en geef je een datum voor het volgende werfbezoek op.

Zo weten alle aannemers, architect, bouwheer en andere betrokken partijen exact wat van hen verwacht wordt.

Veiligheids­verslagen documenteren doorgaans zaken als:

 • Worden de werken op een veilige manier uitgevoerd?
 • Worden de afgesproken preventiemaatregelen en het veiligheid-en gezondheidsplan nageleefd?
 • Documentatie van onveilige situaties en non-conformiteiten, met tekst en foto’s alsook vereiste remediërende acties.

Hoewel een e-mail met opmerkingen in sommige gevallen voldoende zou kunnen zijn, is de standaard in de bouwsector een veiligheidsverslag, meestal in PDF formaat. En dan bij voorkeur een goed gestructureerd veiligheidsverslag, met duidelijke foto’s.


Het belang van veiligheidsverslagen


1. Normen en veiligheid op de bouwwerf bewaken, vanaf dag één

Je werven op regelmatige tijdstippen bezoeken en alle onveilige situaties en aandachtspunten documenteren, helpt je om de risico’s tijdig te ontdekken en zo te vermijden dat deze resulteren in ongevallen.

Onregelmatigheden en onveilige zaken op tijd ontdekken, maar ook afgesproken preventiemaatregelen blijven herhalen, zal het risico op arbeidsongevallen drastish verminderen.

Hiervoor is het cruciaal om van bij de start en op geregelde tijdstippen werfinspecties uit te voeren.

Veiligheid is iets wat je inbouwt vanaf dag 1, niet iets wat je af en toe toepast, wanneer het even goed uitkomt.

2. Positief gedrag bevorderen

De veiligheidscoördinator of preventie adviseur heeft naast een adviserende taak ook een stimulerende taak.

Gewenst en veilig gedrag bekrachtigen en opnemen in het veiligheidsverslag is dus cruciaal. Een sterke veiligheidscultuur creëren heeft meer kans op slagen als dit op een positieve manier aangepakt wordt:

 • Benoem en motiveer veilig gedrag: geef mensen die het goed doen een compliment, en geef constructieve feedback waar verbetering mogelijk is.
 • Stimuleer een no blame-cultuur: beschouw fouten als leerprocessen, elke fout is namelijk een opportuniteit tot verbetering.
 • Vermijd éénrichtingsverkeer, betrek de mensen op de werf: luister naar de mensen, ga in dialoog en zoek samen naar veilige oplossingen.

Dit alles kan vermijden dat veiligheid – zoals zovaak – als een noodzakelijk kwaad gepercipieerd wordt. Als iets waarvoor we nooit beloond worden maar enkel gestraft worden als we de regels niet naleven.

3. Duidelijjke inspectieverslagen zorgen voor een veilige bouwwerf

Veiligheid op een bouwwerf begint met duidelijke communicatie.

Regelmatige werfbezoeken en gestructureerde veiligheidsverslagen met met voldoende foto’s, en duidelijke adviezen over wat anders moet en hoe dit kan, zijn cruciaal.

4. Veiligheidsverslagen helpen je juridische claims te voorkomen

Bundel opmerkingen, aandachtspunten, risico’s, (bijna-)ongevallen, beslissingen en afspraken altijd in veiligheidsverslagen, die je deelt met alle partijen. Loopt het toch fout? Dan vormen veiligheidsverslagen een belangrijk juridisch document.

Een veiligheidsverslag met gemelde problemen en duidelijke foto’s kan je dure en tijdrovende discussies of gerechtelijke procedures helpen vermijden.

Zorg ervoor dat alles goed gedocumenteerd wordt - ArchiSnapper Blog

5. Bepalend voor je bedrijfsimago

OK, het mag niet de hoofdreden zijn om aan veiligheid te werken, maar iedereen weet dat een bedrijf staat of valt met een goed imago. En veiligheid hangt onlosmakelijk vast met het imago van een bedrijf.

Veiligheid en gezondheid op het werk zijn niet alleen een wettelijke verplichting maar het heeft ook een positieve impact op het imago van een bedrijf. Het dagelijks bewaken van de veiligheid op de werf voor je personeel, je onderaannemers en andere vakmannen draagt bij aan de opbouw van een goede naam.

Laat je veiligheidsexpertise zien, leg het vast in een professionele veiligheidsverslagen, en schep vertrouwen bij je klanten, maar ook bij je personeelsleden.

6. Minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. De klassieke preventiemaatregelen die ongevallen voorkomen, zijn nog maar het begin.

Werven waar veiligheid een belangrijke rol krijgt en die op regelmatige basis geïnspecteerd worden door de veiligheidscoördinator of de preventieadviseur zijn over het algemeen succesvoller en duurzamer.

Investeren in veiligheid en gezondheid op de werf verhoogt de productiviteit, verlaagt het ziekteverzuim, en leidt tot minder schadegevallen. Dat zijn zaken stuk voor zaken waarvan je het effect niet meteen op korte termijn ziet (in tegenstelling tot wanneer je bv een muur verft), maar waarvan de impact op lange termijn enorm is.

Veiligheid is zo één van die dingen die nooit dringend zijn, maar wel heel belangrijk. Het vergt discipline en doorzetting, maar op lange termijn zijn de resultaten niet gering, in de vorm van oa betere gezondheid en welzijn van jouw medewekers, minder werkonderbrekingen, minder schadeclaims, hogere productivitiet, en een beter imago.

7. Een hulpmiddel bij de keuze van preventieve acties of toolboxmeetings

Veiligheidsinspecties en veiligheidsverslagen zorgen er voor dat je gericht de activiteiten op de bouwwerf observeert, de evolutie van de risico’s en de veiligheid op het terrein opvolgt, en zo preventieve maatregelen en acties kan ondernemen om ongevallen te voorkomen en de veiligheid op de werf te verbeteren.

Uit de veiligheidsverslagen kunnen statistische gegevens en trends gehaald, waarmee de evolutie van voorkomende non-conformiteiten op de werf nauwgezet kan opgevolgd worden en waardoor er tijdig gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Dergelijke informatie wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het bepalen van onderwerpen voor de toolboxmeetings. Bij een toolboxmeeting komen er meestal één of twee onderwerpen aan de orde. De onderwerpen kunnen uiteenlopend zijn. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • het gebruik van gereedschappen
 • werken op hoogte
 • orde en netheid op de bouwplaats
 • gevaarlijke stoffen

Best practices voor het maken van veiligheidsverslagen


best practices bij het opstellen van veiligheidsverslagen - SafetySnapper - digitale werfopvolging

1. Breng structuur

Als een veiligheidsverslag een duidelijke en terugkerende structuur volgt, is het voor de hersenen gemakkelijker om te verwerken. We weten sneller waar we bepaalde informatie moeten zoeken.

Gebruik altijd dezelfde titels en subtitels alsook dezelfde opmaak om je verslagen te structureren. Zo maak je het voor de betrokken partijen gemakkelijker om je verslagen te lezen en de informatie te verwerken die voor hen relevant is.

2. Wees kort en helder

Vermijd lange blokken tekst, niemand leest die. Indien nodig, splits de tekst op in alinea’s en voeg zinvolle titels en subtitels toe. Het kan ook helpen om belangrijke woorden of woordgroepen of zinnen te markeren.

3. Geef een status

Geef een status aan je opmerkingen: bv OK of NIET OK. Probeer dit ook visueel te accentueren, zodat de belangrijke zaken eruit springen. Volg de voortgang van de punten op bij een volgende inspectie: is een punt opgelust dan kan je het op OK zetten en/of verwijderen, is het nog niet opgelost dan kan je het verder bijwerken.

4. Gebruik een checklijst

Om te vermijden dat je bepaalde zaken vergeet te controleren op de werf, is het gebruik van een checklijst een ideale oplossing voor veiligheidsinspecties.

Bij een veiligheidsinspectie worden vaak dezelfde zaken gecontroleerd. Denk maar aan:

 • Werfinrichting
 • Orde en netheid
 • Hijs-en hefwerktuigen
 • Hoogtewerken
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Stelling en werkplatforms
 • Brandveiligheid
 • Incidentenmelding
 • Documenten veiligheid

Door deze zaken in een checklijst van te controleren items te gieten realiseer je twee grote voordelen:

Je vergeet geen zaken te controleren: Zonder checklijst is het voor het menselijk brein gemakkelijk om zaken te vergeten. Als je iets doet wat verschillende stappen inhoudt, dan is het risico groot dat je er een of twee vergeet. Je wordt bijvoorbeeld onderbroken door je telefoon, en je vergeet waar je mee bezig was. Dankzij een checklijst weet je exact wat je al voltooid had, en pik je direct de draad weer op. Checklijsten helpen om je mentale RAM-geheugen leeg te maken; je moet niet continu onthouden wat je nog moet controleren.

Je werkt snel en efficiënt: Door een checklijst te gebruiken kan je zaken aanvinken in plaats van deze telkens opnieuw te moeten uitschrijven. Je overloopt de items uit je veiligheidschecklijst en vinkt de items aan als OK of NOK, en je vult deze eventueel aan met foto’s, wat tekst, en een verantwoordelijke persoon/bedrijf.

gebruik een checklijst voor veiligheidsinspecties

5. Tag of label bepaalde opmerkingen

Soms kan het nuttig zijn om een veiligheidsopmerking extra in de kijker te zetten door een (gekleurde) tag toe te voegen, bijvoorbeeld “DRINGEND” of “GEVAARLIJK”.

6. Maak foto’s

Eén foto zegt meer dan duizend woorden. Probeer zoveel mogelijk foto’s te gebruiken en voeg duidelijke annotaties toe, teken een pijl of markeer iets door er een vierkant of cirkel omheen te tekenen.

Mensen lezen niet graag tekst, maar een foto met een pijl of cirkel die heel duidelijk een probleem of risico in kaart brengt heeft vaak wel het nodige effect.

🔖 Lees deze blogpost over het nemen foto’s op de werf

7. Voeg locatie pointers toe op een plan

Vermijd discussies of verwarring door opmerkingen of aandachtspunten op een grondplan te lokaliseren. De uitvoerende partijen, bouwbedrijven of vakmannen, weten dan exact waar de opmerking gesitueerd is.

Door locatie pointers op een plan te plaatsen hoef je ook niet meer met tekst te beschrijven waar het probleem zich juist bevindt. Met één blik op het plan, weet iedereen waar ze actie moeten ondernemen

Door alle opmerkingen en adviezen op een plan te lokaliseren kan je vervolgens het volledige plan met alle opmerkingen van de werf doorsturen.

8. Voeg annotaties toe op een foto of plan

In sommige gevallen kan het ook nuttig zijn om extra zaken te verduidelijken aan de hand van annotaties of schetsen op een foto of plan. Plaats een pijl, omcirkel een onderdeel of maak een schets. Op die manier verklein je de kans op problemen of ongevallen door een verkeerde interpretatie van je opmerkingen.

Annoteer op een plan of foto om eventuele opmerkingen extra te verduidelijken bij veiligheidsinspecties met SafetySnapper

9. Duidelijke details

Voeg voor elke opmerking details toe om het punt nog duidelijker te maken. Je kan een opmerking toewijzen aan een specifieke partij, je kan een datum toevoegen, een status, een label, de te volgen maatregelen of acties etc.

Wees consistent en voeg relevante informatie toe aan elk openstaand punt.

Als je communicatie helder is en alle partijen weten wat er van hen wordt verwacht, is er achteraf geen reden voor discussie.

10. Lijst alle documenten op

Voor de start van de werf, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of bij de oplevering dienen er een heleboel documenten of stavingsstukken opgevraagd en verzameld te worden van verschillende partijen. Denk maar aan:

 • vergunningen
 • laatste versie van de bouwplannen
 • veiligheidsplan van de bouwbedrijven
 • contactgegevens van de veiligheidsverantwoordelijke op de bouwwerf
 • stavingsstukken EPB (isolatie, ventilatie,…)
 • stavingsstukken PID
 • technische fiches en facturen

Lijst alle documenten die je moet ontvangen op in je veiligheidsverslag. Geef het een status, bijvoorbeeld: “Te ontvangen”, “Nog goed te keuren”, “Ontvangen en goedgekeurd” en wijzig de status in functie van de vooruitgang. Noteer er ook bij wie het document moet doorsturen en tegen welke datum.

Jij heb een overzicht van alle te ontvangen documenten en de ontvangers van je verslag weten duidelijk wat je van hen verwacht. De meeste mensen laten hun zaken niet graag op zijn beloop en zullen wel in actie schieten als ze hun naam zien verschijnen bij een document dat nog op “Te ontvangen” staat.

11. Vertrek van het vorig verslag

De bedoeling van een een veiligheidsverslag is een actueel overzicht te hebben op de veiligheid van het verloop van de werken en de geformuleerde veiligheidsopmerkingen- en adviezen.

De meeste veiligheidscoördinatoren of preventieadviseurs vertrekken dan ook van het vorig verslag bij het maken van een nieuw verslag. Opmerkingen die niet langer relevant zijn worden verwijderd.

Veiligheidsopmerkingen die nog steeds actueel zijn blijven in het nieuw verslag staan en krijgen een update. En nieuwe punten worden toegevoegd aan het veiligheidsverslag.

maak een veiligheidsverslag door te vertrekken vanaf het voorgaand verslag.

12. Voeg handtekeningen toe

Laat het veiligheidsverslag aftekenen door de betrokken partijen: dit zal ervoor zorgen dat ze hier voldoende belang aan hechten, en dat er minder onduidelijkheid kan zijn in geval van misverstanden en conflicten.

13. Verstuur de dag zelf nog

Verstuur de verslagen onmiddellijk na opmaak en vermijd vertraging tussen opmaak en verzending waardoor de inhoud van het verslag actueel blijft.

verzend je veiligheidsverslag zo snel mogelijk


De bouwstenen van een goed veiligheidsverslag


Bij de ontwikkeling van SafetySnapper hebben we met verschillende veiligheidscoördinatoren, veiligheidinspecteurs en preventieadviseurs gesproken over hoe ze veiligheidsverslagen beheren.

Het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat dat we veel verschillende sjablonen en benaderingen hebben gezien voor het maken van veiligheidsverslagen.

Maar, we zien vaak dezelfde elementen terugkomen in bijna elk professioneel veiligheidsverslag. En deze willen we graag met je delen.

Hier een handig overzicht van de bouwstenen van een professioneel veiligheidsverslag:

 1. Verslagnummer
 2. Titel verslag
 3. Projectgegevens
 4. Datum en uur
 5. Project status
 6. Aanwezige personen
 7. Distributielijst
 8. Veiligheidsopmerkingen-en adviezen (inclusief foto’s).
 9. Documenten
 10. Praktische informatie
 11. Disclaimer
 12. Huisstijl

Wil je graag alle details kennen over elk van bovenstaande elementen? Lees deze blogpost en kom alles te weten over de essentiële bouwstenen van een veiligheidsverslag.

En hier kan je een voorbeeld zien van zo een veiligheidsverslag.


Hoe efficiënt veiligheidsverslagen opstellen? – Met je smartphone/tablet én een app


Als je nu nog aan het lezen bent, dan begrijp je hoe belangrijk het is om gedetailleerde en duidelijke veiligheidsverslagen te maken, en weet je ook wat er allemaal in zo een verslag moet komen.

Ik hoor je denken … “Waar haal ik in hemelsnaam de tijd om dergelijke veiligheidsverslagen te maken?”

Ik weet het, het maken van veiligheidsverslagen is een gedoe waar veel veiligheidscoördinatoren, preventieadviseurs en projectleiders in de bouw mee worstelen:

 • notities noteren met pen en papier op de werf,
 • foto’s nemen
 • vervolgens op kantoor of in de werfkeet alles in Word overschrijven
 • de foto’s overzetten van de smartphone naar de PC om ze vervolgens in te voegen in het verslag
 • worstelen met de layout in Word
 • … wat een gedoe.

Gelukkig zijn er vandaag andere, betere manieren om dit te doen.

Met een digitale tool kan je gemakkelijk met jouw smartphone of tablet meteen op de werf een checklijst aflopen, foto’s invoegen en annoteren, en tekst toevoegen of inspreken.

Alle informatie wordt meteen digitaal verwerkt op de werf, en er rolt automatisch een mooi professioneel inspectieverslag uit. Dit zorgt niet alleen voor een enorme tijdsbesparing, het draagt ook bij aan een professioneel imago.


De voordelen van digitale veiligheidsverslagen


voordelen van digitale veiligheidsverslagen: info steeds toegankelijk, tijdswinst, beter teamwork

Met een app voor veiligheidsverslagen, ben je verlost van de rompslomp met veiligheidsverslagen. Het verslag is meteen klaar bij het verlaten van de werf.

Maar er is meer, we zetten hieronder de grootste voordelen van het digitaliseren van veiligheidsinspecties voor jou op een rij.

1. Alle informatie is centraal en digitaal beschikbaar

Door de digitalisatie van je verslagen maak je alle gegevens gestructureerd en doorzoekbaar: met digitale veiligheidsverslagen heb je een gebruiksvriendelijk en uniform archief van je punten en verslagen.

Je kan al je veiligheidsopmerkingen gemakkelijk opzoeken, bewerken, filteren, sorteren, groeperen en delen met andere partijen.

Wil je een trendananlyse van de meest voorkomende veiligheidsovertredingen? 1 druk op de knop!

Wil je een lijst trekken van alle toegewezen opmerkingen voor bouwbedrijf ABC, over alle werven heen? Geen probleem!

Wil je zien hoeveel inspectieverslagen er gemaakt werden, per persoon, per project, per checklijst? Komt in orde!

Alle foto’s worden ook veilig en centraal bewaard per project, en staan niet verspreid over verschillende camera rollen of Whatsapp berichten. Iedereen heeft wel al eens gevloekt omdat hij die ene foto niet meer vindt tussen die honderden andere foto’s op de camera roll.

2. Betere teamsamenwerking

Doordat alle collega’s samenwerken in dezelfde cloud toepassing, kunnen ze gemakkelijk op dezelfde projecten werken of projecten overnemen als een collega afwezig is.

Hiernaast zorgt digitalisering voor uniforme veiligheidsverslagen, op basis van dezelfde checklists en met dezelfde layout en uitstraling.

3. Alle documenten en plannen altijd bij de hand

Importeer al je documenten (zoals technische fiches, attesten, keuringen, vergunningen etc.) en plannen en raadpleeg ze van om het even waar: op kantoor via laptop of desktop, of op de werf via smartphone of tablet.

4. Gebruik voice to text

Je stem gebruiken voor het maken van je veiligheidsverslagen is niet meer iets van de toekomst. Bijna op elke device is de voice to text app standaard geïnstalleerd.

De spraaktechnologie maakt het noteren van opmerkingen en observaties op de werf nog eenvoudiger en sneller. Jij spreekt, de tekst rolt eruit.

Bekijk deze korte video, je zal verbaasd zijn hoe goed het werkt. Een echte aanrader!

5. Vlotte samenwerking met toegewezen partijen

Derde partijen zoals aannemers kunnen via tekst en foto’s feedback geven op de aan hen toegewezen opmerkingen. Zodra opgelost kunnen ze de opmerkingen ter goedkeuring indienen.

Gedaan met Whatsappen, mailen, bellen of sms’en om op de hoogte te blijven over de status van opmerkingen.

6. Vertrekken van het vorig verslag

De meeste veiligheidsprofessionals vertrekken bij het maken van een nieuw verslag van een kopie van het vorig veiligheidsverslag.

Op dit nieuw gekloond veiligheidsverslag werk je dan verder: je volgt de opmerkingen op van de vorige inspectie, en je voegt nieuwe opmerkingen toe.

Met een digitale app kan dit met 1 druk op de knop, en hoef je dus jouw vorig verslag niet meer op te zoeken of af te drukken alvorens je naar de werf vertrekt.

Een vaak terugkerende methode bij het “klonen” van een veiligheidsverslag is dat enkel de opmerkingen die niet oké zijn worden meegenomen naar het nieuw veiligheidsverslag. Zie hieronder een voorbeeld:

Werfbezoek 1: “punt 1.1.” is niet OK en wordt zo opgenomen in het veiligheidsverslag nr. 1

Werfbezoek 2: “punt 1.1.” is opgelost en wordt als OK weergegeven in het veiligheidsverslag nr. 2

Werfbezoek 3: “punt 1.1.” wordt niet meer getoond in veiligheidsverslag nr. 3 want het was vorige keer al OK

7. Automatisch nummeren

Gedaan met copy-pasten en de nummers van je verslagen en opmerkingen manueel aan te passen.

Met een digitale tool worden je verslagen en opmerkingen automatisch en logisch genummerd. Ook de layout van de verslagen wordt automatisch gegenereerd.

8. Online afwerken op pc

Eenmaal je de werf verlaat is 90% van het werk klaar. Op kantoor hoef je gewoon de op de werf geformuleerde opmerkingen en adviezen wat duidelijker te omschrijven.

Het voordeel is dat de structuur er staat:

 • de contactentabel met de vermelding wie er al dan niet aanwezig was tijdens de inspectie
 • de projectgegevens, en datum en uur van rondgang
 • de genummerde opmerkingen met tekst, foto’s, en meer
 • de layout staat op punten, met logo, header, footer, titels etc

Dit bespaart een pak tijd en gedoe.

9. Verslagen handtekenen en verzenden vanop de werf

Ben je klaar met je veiligheidsinspectie en heb je geen naverwerking meer nodig op kantoor? Je veiligheidsverslag is meteen klaar en beschikbaar.

Je kan het rustig bekijken, handtekenen en versturen, rechtstreeks vanop de werf.


De #1 app voor veiligheidsverslagen


1. Eenvoudige app voor veiligheidsverslagen

In 2012, ontwikkelden we SafetySnapper. Een gebruiksvriendelijke, en krachtige applicatie die speciaal is ontworpen voor veiligheidsinspecties in de bouw.

Meer dan 10.000 gebruikers genereren automatisch hun professionele veiligheidsverslagen, met smartphone of tablet op de werf.

Met de vele opmaakopties maak je veiligheidsverslagen volgens jouw eigen huisstijl.

Dus, hoe werkt SafetySnapper?

 1. Gebruik de SafetySnapper app op jouw smartphone of tablet om op de werf een veiligheidschecklijst af te lopen en met een foto’s en tekst toe te voegen.
 2. Je veiligheidsverslag wordt automatisch gegenereerd in pdf-formaat, klaar om onmiddellijk te verzenden. Of, indien gewenst, kan je het eerst nog even rustig nalezen en bijwerken vanop kantoor.

In deze video legt Jeroen uit hoe SafetySnapper werkt:

2. Werfopvolging automatiseren

SafetySnapper is meer dan een app voor veiligheidsverslagen en inspecties. SafetySnapper automatiseert ook een aantal taken met betrekking tot de werfbezoeken, werfopvolging, en werfadministratie waardoor er vrij tijd komt voor andere dingen.

Binnen SafetySnapper zijn bijvoorbeeld ook volgende opties beschikbaar:

 • documenten en stavingsstukken online opvragen en goedkeuren
 • aanwezigheidsregistratie via checkin@work
 • werfbezoeken plannen en bekijken op een kaart
 • foto’s nemen met de app, los van de veiligheidsverslagen
 • integraties met andere softwarepaketten
 • email templates beheren en gebruiken
 • email sturen naar alle contacten

3. Meer efficiëntie en tijdwinst

SafetySnapper gebruikers geven aan dat de app hen minstens 1 uur werk per verslag bespaart en dus al snel meerdere uren per week.

Tijd die ze nu kunnen besteden aan nuttig projectwerk en aan het binnenhalen van nieuwe klanten. Tijd om vroeger te stoppen met werken, de kinderen wat vroeger op te halen, extra te sporten, of af te spreken met familie en vrienden.

4. Neem een kijkje in een voorbeeldverslag

Ben je benieuwd hoe een veiligheidsverslag gemaakt met SafetySnapper eruit ziet?

We dachten wel dat je dit leuk zou vinden, dus hier is een SafetySnapper voorbeeldverslag:

(Bekijk via deze link het volledige verslag)

Worstel ook jij nog met het opmaken van veiligheidsverslagen? Probeer SafetySnapper gratis uit en spaar uren tijd uit!

Tip: Download onze checklijst Veiligheidsinspectie hier in Excel en laad deze op in je SafetySnapper account.

5. Ervaring van een SafetySnapper gebruiker

In 2018 sprong Danafix-EVC, gespecialiseerd in energie- en veiligheidscoördinatie, op de digitale kar. Ze maakten komaf met de stapels en kasten vol papieren dossiers, en slaagden erin hun workflow te optimaliseren, met een enorme groei als gevolg.

We hadden een gesprek met Lisa Defoor en ing. Danny Defoor van Danafix, enthousiaste en constructieve SafetySnapper gebruikers.

Lees hier het volledige interview.


Lees ook:


Heb je na het lezen van dit artikel vragen, of test je SafetySnapper zelf graag eens uit? Mail ons via support@safetysnapper.com.

(Visited 686 times, 1 visits today)